UK­­RAY­­NA

UK­­RAY­­NA Tİ­­CA­­RƏT VƏ SƏ­­NA­­YE PA­­LA­­TA­­SININ
BEY­­NƏL­­XALQ KOM­­MER­­Sİ­YA AR­­BİT­­RAJ MƏH­­KƏ­­MƏ­­Sİ (UTSP BKAM)

Uk­­ray­­na Ti­­ca­­rət və Sə­­na­­ye Pa­­la­­ta­­sının Bey­­nəl­­xalq Kom­­mer­­si­­ya Ar­­bit­­raj Məh­­kə­­mə­­si (UTSP BKAM) da­i­­mi fə­a­­liy­­yət gös­­tə­­rən müs­­tə­­qil ar­­bit­­raj tə­­si­­sa­­tı­­dır (mün­­sif­­lər məh­­kə­­mə­­si­­dir).  Fə­a­­liy­­yə­­ti­­ 24 fev­­ral 1994-cü il ta­­rix­­li “Bey­­nəl­­xalq Kom­­mer­­si­­ya Ar­­bit­­ra­­jı haq­­qın­­da” Uk­­ray­­na Qa­­nu­­nu, Uk­­ray­­na Ti­­ca­­rət və Sə­­na­­ye Pa­­la­­ta­­sı Bey­­nəl­­xalq Kom­­mer­­si­­ya Ar­­bit­­ra­­j Məh­­kə­­mə­­si haq­­qın­­da Əsas­­na­­mə ilə tənzimlənir.

***

Uk­­­ray­­­na Ti­­­ca­­­rət və Sə­­­na­­­ye Pa­­­la­­­ta­­­sı­nın Rə­ya­sət He­yə­ti­nin 25 iyun 2008-ci il ta­rix­li qə­ra­rı ilə BKAM-ın ar­bit­ri Ali­də Mah­mu­do­va Uk­ray­na TSP Bey­­­nəl­­­xalq Kom­­­mer­­­si­­­ya Ar­­­bit­­­ra­­j Məh­kə­mə­si­nin ar­bitr­lə­ri si­ya­hı­sı­na se­çil­miş­dir.
***
2008-ci il­dən etibarən Uk­­ray­­na Ti­­ca­­rət və Sə­­na­­ye Pa­­la­­ta­­sının Bey­­nəl­­xalq Kom­­mer­­si­­ya Ar­­bit­­raj Məh­­kə­­mə­­si Azər­bay­can Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Məh­kə­mə­si ilə əmək­daş­lıq edir və on­lar ara­sın­da mü­təma­di ola­raq in­for­ma­si­ya mü­ba­di­lə­si apa­rı­lır.  Ukraynadan BKAM-a “Практика Международного Коммерческого  Арбитража” jur­na­lı gön­də­ri­lir.

18 fevral 2008-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə Uk­­ray­­na Ti­­ca­­rət və Sə­­na­­ye Pa­­la­­ta­­sının Bey­­nəl­­xalq Kom­­mer­­si­­ya Ar­­bit­­raj Məh­­kə­­mə­­si arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır.