Azerbaijan Arbitration and Mediation Center - Xəbərlər
  
Bələdçi
Security System 1.8.6 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland


Hüquqi İslahatlara
Yardım Mərkəzi
UKRAYNA ARBİTRAJI İLƏ ƏLAQƏLƏR GENİŞLƏNİR
Ukrayna Ticarət-Sənaye Palatası yanında Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzi ilə əlaqələrini yüksək qiymətləndirir və bu qurumla  əməkdaşlığın genişlənməsinə xüsusi maraq göstərir.
VENESİYA MİLLİ VƏ BEYNƏLXALQ ARBİTRAJ PALATASI İLƏ ƏLAQƏ QURULMUŞDUR
29 yanvar 2008-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi ilə  Venesiya Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanmışdır. Venesiya Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatası 1990-cı ildə Venesiya Kommersiya Palatası və Venesiya Vəkillər və Mühasiblər Birliyi və Ticarət Assosiasiyaları tərəfindən təsis olunmuş müstəqil arbitraj qurumudur.
ARBİTRAJ SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN-İTALİYA ƏMƏKDAŞLIĞI
2007-ci il dekabrın sonunda Azərbaycan Arbitraj və Mediasiya Mərkəzinin baş katibi Alidə Mahmudova İtaliyada fəaliyyət göstərən və Avropada yüksək reytinqə malik olan Milan Milli və Beynəlxalq Arbitraj Palatasına və Venesiya Ticarət Palatası yanında Milli və Beynəlxalq Arbitraj  Palatasına səfər etmiş və bu qurumların baş katibləri ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair danışıqlar aparmışdır.
XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİNİN BKAM-A MƏKTUBU İLƏ BAĞLI TƏKLİFLƏR VERİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd-Quliyev 13.12.207-ci il tarixdə Azərbaycan Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə (BKAM) ünvanladığı məktubda ölkəmizin İspaniyadakı səfirliyi ilə İspaniyanın Rəqabətin Qorunması Məhkəməsi Prezidentinin köməkçisi D.K.Perez arasında keçirilmiş görüşə dair məlumatı diqqətə çatdıraraq,  BKAM-ın razılığı olduğu təqdirdə gələcəkdə sözügedən qurumla əməkdaşlıq proqramına daxil edilməsi...
MISIRDƏ BEYNƏLXALQ KONFRANS
19-21 noyabr 2007-ci il tarixində Qahirə Regional Arbitraj Mərkəzi, BMT-nin Beynəlxalq Ticarət Hüququ üzrə Komissiyası (UNCITRAL) və Beynəlxalq Arbitraj Konfederasiyasının təşkilati dəstəyi ilə Misirin Şarm El Şeyx şəhərində keçirilən «Dövlət Məhkəmələrinin Arbitraj Prosesində Əhəmiyyətli Rolu» mövzusunda II Beynəlxalq Konfransda Azərbaycan Beynəlxalq kommersiya Arbitraj Məhkəməsinin...
ŞARM-EL-ŞEYH II BEYNƏLXALQ KONFRANSINDA IŞTIRAK
19-21 no­yabr 2007-ci il­də Qa­hi­rə Re­gio­nal Bey­nəl­xalq Kom­mer­si­ya Ar­bit­raj Mər­kə­zi, BMT-nin Bey­nəl­xalq Ti­ca­rət Hüqu­qu üz­rə Ko­mis­si­ya­sı (UN­CIT­RAL) və Kommersiya Arbitraj İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyasının (IFCAI) təş­ki­la­ti dəs­tə­yi ilə Mi­sir Ərəb Res­pub­li­ka­sı­nın Şarm-el Şeyh şə­hə­rin­də ke­çi­ri­lən «Döv­lət məh­kə­mə­lə­ri­nin ar­bit­raj pro­se­sin­də əhə­miy­yət­li ro­lu» möv­zu­sun­da II Bey­nəl­xalq...
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ KOMMERSIYA ARBITRAJ MƏHKƏMƏSI İSTANBUL KONFRANSINDA
15 no­yabr 2007-ci il­də İs­tan­bul Ti­ca­rət Pa­la­ta­sı tə­rə­fin­dən təş­kil olu­nan «Döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin ar­bit­raj yo­lu ilə həl­li» möv­zu­sun­da Konf­ran­s­da Hüquqi İslahatlara Yardim Mərkəzinin sədri Fə­tə­li Ab­dul­la­yev və Azər­bay­can Ar­bit­raj və Mediasiya Mərkəzinin direktoru  Na­tiq Ab­dul­la­yev təm­sil et­miş­lər. Təd­bir­də döv­lət­lə­ra­ra­sı ti­ca­rət müba­hi­sə­lə­ri­nin həl­li sa­hə­sin­də ha­zır­ki dövr­də ən ak­tu­al möv­zu­lar: «Xa­ri­ci ar­bit­raj qə­rar­la­rının ta­nın­ma­sı və ic­ra­sı»; «İn­ves­ti­si­ya və Ümum­dün­ya Ti­ca­rət Təş­ki­la­tı çər­çi­və­sin­də müba­hi­sə­lə­rin həl­li» ət­raf­lı müza­ki­rə olun­muş­dur.
AZERBAIJAN INTERNATIONAL CONSULTING COMPANYAzərbaycan Beynəlxalq Kommersiya Arbitraj Məhkəməsi
Bakı Mediasiya və Barışıq Xidməti

Azərbaycan Münsiflər Məhkəməsi


LAYİHƏ

MÜNSİFLƏR MƏHKƏMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU